Welkom,

Gedragscode
Gedragscode

Het fokken en zelfs het hebben van een Drent kan sterke, meestal positieve emoties oproepen. Men is trots op het gedrag en uiterlijk van zijn/haar honden en is het natuurlijk niet altijd eens met de zienswijze van anderen. Dit is volstrekt normaal en leidt dikwijls tot verhitte maar vriendschappelijke discussies; besloten met een kop koffie of een borrel. Heel soms leidt het echter tot gedrag dat niet door de beugel kan. Om duidelijk te maken waar de grenzen van het gedrag liggen, heeft de vereniging besloten een zogeheten gedragscode op te stellen waar alle leden van de Vereniging zich aan dienen te houden.

Deze gedragscode kan men hier downloaden en hieronder bekijken.

Maart 2012

 

GEDRAGSCODE

1Heeft kennisgenomen van en handelt in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Fokreglement en de besluiten van de Vereniging De Drentsche Patrijshond
2Leden van de Vereniging De Drentsche Patrijshond gedragen zich sportief en respectvol ten opzichte van elkaar tijdens evenementen van de vereniging en daarbuiten
3Leden van bestuur en commissies vervullen een voorbeeldfunctie. Zij die zich daar niet aan houden verliezen hun functie binnen de vereniging
4Leden van de vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit over andere leden en liefhebbers, collega fokkers, diens honden en/of fokproducten
5Bij geschillen tussen leden onderling is de vereniging géén partij. Indien gewenst kan men wel gebruik maken van een mediator, die beschikbaar wordt gesteld door de vereniging
6Indien een lid zich aan één van de regels van deze gedragscode niet houdt, volgt een waarschuwing. Bij herhaling van schending van de gedragscode, volgt 1 (één) jaar schorsing. Tevens wordt de naam van het geschorste lid en de reden van de schorsing in Onze Drent en op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website gepubliceerd
7Indien na deze schorsing wederom de gedragscode wordt geschonden, kan royement volgen.
Dit alles conform artikel 15, 16 en 17 van de Statuten en artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement
8In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het bestuur van de Vereniging De Drentsche Patrijshond
9Fokkers dienen zich te houden aan het Fokreglement van de Vereniging De Drentsche Patrijshond
10Fokkers worden geacht tijdig (ruim vóór de dekking) een fokaanvraag in te dienen
11De eigenaar van de fokteef, de eigenaar van de dekreu en ook alle overige eigenaren hebben een gezamenlijke verantwoording ten behoeve van het ras en informeren elkaar en het Registerbeheer over (eerder) gebleken gezondheidsproblemen
12De fokker dient zijn/haar pups te verkopen met gebruikmaking van een koopovereenkomst, bij voorkeur zoals in gebruik bij de vereniging
13De fokker dient na te gaan of de toekomstige eigenaar een goed thuis zal bieden aan pups of honden uit zijn kennel, en gaat na of de toekomstige eigenaar in staat is de pups een adequate opvoeding en voldoende (vrije) beweging te geven. Alle eigenaren dienen hun hond goede zorg en aandacht te bieden
14De fokker dient de aspirant-koper te informeren over het ras en te begeleiden bij de opgroei van de hond. Zij dienen de aspirant-koper voldoende te informeren over de gezondheid, karakter-eigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Drentsche Patrijshond. Zij worden geacht hun fokproducten te blijven volgen en waar nodig eigenaren bij te staan met raad en daad
15Elke wijziging van of toevoeging aan deze gedragscode wordt op de Algemene Vergadering aan de leden voorgelegd