Welkom,

Privacyverklaring
Privacyverklaring
 1. Home
 2. Vereniging
 3. Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE VERENIGING DE DRENTSCHE PATRIJSHOND

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging De Drentsche Patrijshond (hierna VDPH) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van VDPH, geen lid bent, maar u zich inschrijft voor een door VDPH georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan VDPH verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de Vereniging De Drentsche Patrijshond, KvK nummer 40075145, emailadres secretaris [AT] drentschepatrijshond [DOT] org, website https://drentschepatrijshond.org & https://drentschepatrijshond.com.

2. Welke gegevens verwerkt VDPH en met welk doel?

De VDPH verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a) Ten behoeve van het lidmaatschap van de VDPH

  1. Voorletter(s)-, tussenvogsel(s) en achternaam, geslacht
  2. Adresgegevens (eventueel postadres), land
  3. Telefoonnummer, e-mailadres,
  4. Bankrekeningnummer,
  5. Toestemming om (indien van toepassing) de contributie jaarlijks per incasso te innen
  6. Contributiebetaling wanneer die per incasso of per bankoverschrijving wordt gedaan
  7. Datum dat de betaling van de contributie van het lopende jaar is ontvangen
  8. Datum dat er (eventueel) een 1e en een 2e aanmaning is verzonden

b) Ten behoeve van deelname aan activiteiten van de VDPH

  1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemers
  2. Naam, geslacht, NHSB-nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Drentsche Patrijshond(en)
  3. Uitslagen van uw hond(en) op jonge-hondendagen, (kamp.)clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven
  4. Foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten

c) Ten behoeve van het fokbeleid (gezondheidsonderzoeken e.d.)

  1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  2. Naam hond, geslacht hond, NHSB-nummer hond, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Drentsche Patrijshond(en)
  3. Resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Drentsche Patrijshond(en)

d) Ten behoeve van aankopen in de webshop van de vereniging

  1. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht
  2. Adresgegevens, land
  3. Telefoonnummer, e-mailadres,Bankrekeningnummer
  4. Bestelde artikelen
  5. Datum van betaling van het verschuldigde bedrag

e) Ten behoeve van fokaanvragen

  1. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht, adresgegevens, land, telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar van de teef,
  2. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht, adresgegevens, land, telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar van de reu,
  3. De volgende gegevens van zowel de teef als de reu: naam van de hond, geboortedatum, datum oogonderzoek, HD-uitslag, ED-uitslag, Kennelnaam, of de hond aan de eisen van de VFR voldoet, of de hond medicijnen gebruikt, of de hond epileptische aanvallen heeft gehad, of de hond eerder een nest heeft gehad (teef) of heeft gedekt (reu) en het aantal geslaagde dekkingen (van de reu)
  4. Datum van betaling van de fokaanvraag
  5. Datum van de dekking
  6. Datum van de geboorte van de pups
  7. Aantal geboren pups en het geslacht
  8. Foto van het nest (indien van toepassing)

f) Ten behoeve van het herplaatsen van Drenten

  1. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht, adresgegevens, land, telefoonnummer en e-mailadres, van de eigenaar van de te herplaatsen hond
  2. Naam hond, geslacht hond, NHSB nummer hond,
  3. Reden waarom de hond moet worden herplaatst
  4. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht, adresgegevens, land, telefoonnummer en e-mailadres, van degene waar de hond wordt herplaatst.

g) Ten behoeve van het Registerbeheer

  1. Alle nesten die bij de Raad van Beheer worden ingeschreven, dus zowel de binnen- als buiten de vereniging gefokte nesten, inclusief de eigenaren.
  2. Uitslagen van HD, ED, Oogonderzoeken en andere officiële gezondheidsonderzoeken.
  3. Tentoonstellingsuitslagen inclusief het verslag van de keurmeester indien dit bekend is.
  4. Beoordelingen van de fokdagen, het verslag van het nest wordt bij het nest ingevoerd en het verslag van de nakomeling bij de betreffende hond.
  5. Uitslagen van de KNJV- en MAP proeven en veldwedstrijden.
  6. Foto’s van de hond indien aanwezig.
  7. Documenten waarin door de eigenaar zaken gemeld worden die van belang kunnen zijn voor de fokkerij of het register, zoals overlijden van de hond, bepaalde gezondheidsklachten, enz.
   Alles wordt dus per hond en eventueel per nest vastgelegd, zodat inderdaad met één druk op de knop een heel scala van gegevens van een bepaalde hond ter beschikking komt.

h) Ten behoeve van het verenigingsblad en de website

  1. Registratie van de voorletter(s)- en achternaam, geslacht, adresgegevens en land van aspirant leden van de VDPH met het doel deze te publiceren in het verenigingsblad
  2. Registratie van foto’s van zowel honden als herkenbare personen bij activiteiten die door de VDPH zijn georganiseerd met het doel om deze te publiceren in het verenigingsblad en op de website van de VDPH
  3. Bedrijfsnaam, naam van de contactpersoon en adresgegevens van adverteerders in het verenigingsblad en op de website van de VDPH
  4. Verschuldigde bedrag per jaar voor de advertentie in het verenigingsblad en op de website van de VDPH
  5. Datum betaling van het verschuldigde bedrag
  6. (Eventueel) Datum van rapellering voor de betaling van het verschuldigde bedrag

i) Ten behoeve van de verzending van het verenigingsblad

  1. Voorletter(s)- en achternaam, geslacht en adresgegevens (eventueel postadres)
  2. Of buitenlandse leden een schriftelijk exemplaar van het verenigingsblad willen ontvangen
  3. Datum waarop het buitenlandse lid de extra verschuldigde portokosten voor het verenigingsblad heeft betaald

j) Ten behoeve van de verzending van informatie per e-mail

  1. E-mailadressen van de leden van de VDPH (voor verzending van informatie alleen bestemd voor leden VDPH)
  2. E-mailadressen voor allen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwbrief van de VDPH (zowel leden als niet-leden van de VDPH)

3. Toestemming tot verwerking van de gegevens

Door het inschrijven als lid van de VDPH, het inschrijven op de nieuwsbrief van de VDPH, het verstrekken van een donatie aan de VDPH, het kopen bij de webshop van de VDPH, of het deelnemen aan een activiteit van de VDPH, verstrekt u expliciet toestemming tot verwerking van de in hoofdstuk 2 genoemde gegevens voor het doel dat daarbij staat vermeld.

Personen die zich voor 25 mei 2018 hebben ingeschreven als lid van de VDPH, een aanschaf hebben gedaan in de webshop van de VDPH, een donatie hebben gedaan aan de VDPH of hebben deelgenomen aan een activiteit van de VDPH hebben niet expliciet toestemming gegeven tot verwerking van de in hoofdstuk 2 genoemde gegevens. Doordat deze gegevens echter noodzakelijk waren voor de genoemde activiteit, wordt ervan uit gegaan dat deze toestemming impliciet is verstrekt. Indien u echter geen toestemming wil geven aan de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die middels dit formulier intrekken.

4. Bewaartermijnen

VDPH verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit VDPH volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VDPH passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien VDPH voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft VDPH als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VDPH verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 1. Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van VDPH aan de koepelorganisatie, waarbij VDPH is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 2. Vijf keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van VDPH aan de drukker van “Onze Drent”, het clubblad van de VDPH, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van VDPH;
 3. (Potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van de VDPH georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan VDPH en de betaling wordt door VDPH geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door VDPH ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en VDPH een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als VDPH verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de secretaris [AT] drentschepatrijshond [DOT] org van VDPH kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VDPH zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen twee weken na ontvangst, hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris [AT] drentschepatrijshond [DOT] org).
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop VDPH uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris [AT] drentschepatrijshond [DOT] org). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 19 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website https://drentschepatrijshond.org bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


Deze privacyverklaring is (mede) gebaseerd op de privacyverklaring van "Vereniging De Weimarse Staande Hond" (waarvoor hartelijke dank)