Welkom,

Bestuurscommissies
Bestuurscommissies

drentenwinkelDrentenwinkel

De Drentenwinkel is normaal gesproken aanwezig bij (bijna) alle evenementen van de vereniging.
Via deze winkel waren boeken, informatiemateriaal en allerlei Drentenartikelen te koop.
De winkel werd vele jaren met veel enthousiasme "gerund" door Hans en Nelleke Ploeger. Hans heeft echter begin 2020 aangegeven er definitief mee te stoppen. Erg jammer maar volkomen begrijpelijk. Voorlopig is de Drentenwinkel offline en kunnen er geen bestellingen meer gedaan worden. Zodra het bestuur een werkzame oplossing heeft (een opvolger of er definitief mee stoppen) zal die bekend gemaakt worden op deze website. Tot die tijd dus even geduld 🙂

Evenementencommissie

Annet Rap-Wessels
Voorzitter
Renate Schouten -van Driel
Lid
Alfred Schouten
Lid
Susanne van Ommen
Lid
Rob van der Meer
Lid
Marc Massaar van Schaik
Bestuursafgevaardigde
tel:+31 528 352 187

Klaas Kanis
Verenigingsfotograaf

De Evenementencommissie houdt zich bezig met de volgende taken:

Drent en Kind op de clubmatch

 1. het organiseren en zo goed mogelijk laten verlopen van alle door de Vereniging De Drentsche Patrijshond georganiseerde evenementen;
 2. het (laten) vertegenwoordigen van het ras en de Vereniging De Drentsche Patrijshond op overige evenementen, waarvoor de Vereniging een verzoek of uitnodiging heeft ontvangen.

De Evenementencommissie bestaat uit maximaal zeven personen die door het Bestuur worden benoemd. De commissie verdeelt de taken onderling en benoemt zelf een voorzitter en een secretaris.

 

 

Fokaanvragen

Marja de Boer -van Herreveld
Fokaanvragen

De Fokaanvraagcommissie houdt zich bezig met de volgende taken:

 • Het toetsen van de fokaanvraag aan het Verenigingsfokreglement op basis van de gegevens in het Register.
 • Het bijhouden van het overzicht Fokplanning op de website.
 • Het op de website bijhouden van de lijst 'Aantal dekkingen per reu'.

Vacature
Voorzitter
Vacature
Secretaris
J. (Jan) Pluis
Lid
Vacature
Lid
T. (Tiny) Key
Contactpersoon Dekreuenlijst

Maakt geen deel uit van de FBC

M. (Michael) van der Burg
Bestuursafgevaardigde

De Fokbeleidscommissie (FBC) heeft als doel

Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de Drentsche Patrijshond. Hierbij staat het terugdringen of het beperken van erfelijke afwijkingen, het behoud en de verbetering van de natuurlijke eigenschappen, het karakter en het exterieur centraal. Daarnaast houdt de FBC zich bezig met het ontwikkelen van het fokbeleid in de breedste zin van het woord.

puppies eten

De FBC probeert dit doel o.a. te bereiken door

 • Het op jaarlijkse basis versturen van gezondheidsenquêtes.
 • Het initiëren van onderzoek naar eventueel optredende erfelijke afwijkingen.
 • Het met regelmaat evalueren van het Verenigingsfokreglement.
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor fokkers, dekreueigenaren en andere geïnteresseerde leden met (actuele) onderwerpen op het gebied van gezondheid en fokkerij.
 • Het publiceren van artikelen in het Verenigingsblad en op de website over deze onderwerpen.
 • Het publiceren en beheren van een Dekreuenlijst op de website van de Vereniging.
 • Het organiseren van een 2-jaarlijkse Reuendag.

J.O. (Olaf) Geerse
Voorzitter
Drs. M. (Mirjam) Stuijvenberg
Secretaris
J. (Jan) Snijders
Penningmeester
H. (Hans) Verhaar
Wedstrijdsecretaris
Mr. W.E.A. (Ine) Gimbrère -Straetmans
F. (Fred) van der Meulen
Bestuursafgevaardigde

GebruikshondIn 1948 werd de Vereniging De Drentsche Patrijshond opgericht met als doel: "Jagers, fokkers en liefhebbers van de Drentsche Patrijshond nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij van het jagen met deze honden aan te kweken en te bevorderen."

Uit de doelstelling van de vereniging blijkt dat de jacht een centraal thema is. Omdat het ledental elk jaar bleef groeien besloot het bestuur meer dan 25 jaar geleden een aantal commissies in het leven te roepen waaraan een aantal taken werd gedelegeerd. Zodoende werd er ook een Gebruikshondencommissie geïnstalleerd, en wel met het volgende mandaat: " het gebruik van de Drentsche Patrijshond ter jacht te stimuleren en bij daarop gerichte activiteiten, coördinerend, activerend en initiatief nemend op te treden."

De Gebruikshondencommissie organiseert binnen de vereniging jaarlijks:Boaike Haas 260

 • Apporteertrainingen
 • Voorjaarsveldwedstrijden
 • Standaard Jachthonden Proef en MAP
 • Najaarsveldwedstrijden

 

B. (Bouke) Spits
Ledenadministratie

Zeisterveste 10

3432 AT Nieuwegein

F. (Fred) van der Meulen
Bestuursafgevaardigde

De Ledenadministratie van de Vereniging 'De Drentsche Patrijshond' houdt zich onder andere bezig met:

 • het verwerken van de naam- adres- en woonplaats- (NAW) gegevens van leden
 • het inschrijven van nieuwe leden en het versturen aan de nieuwe leden van een welkomstpakket
 • het uitschrijven van leden
 • het verwerken van mutaties
 • het versturen van betalingen van de jaarlijkse contributie
 • het versturen van de NAW-gegevens van de leden naar de drukker voor het verenigingsblad 'Onze Drent'

M. (Michael) van der Burg
Pupinformatie / Puplijst / Coördinatie nestbezoeken
M. (Mirjam) van Hoef -Vervaart
Over te plaatsen Drenten

Het informatiepunt heeft vier taken binnen de Vereniging:

 • hpupinfo7et geven van pupinformatie
 • het beheren van de puplijst
 • het bemiddelen bij over te plaatsen Drenten
 • het coördineren van de nestbezoeken

De pupinfo, het beheer van de puplijst en de coördinatie van de nestbezoeken worden verzorgd door Michael van der Burg. De bemiddeling bij over te plaatsen Drenten wordt verzorgd door Mirjam van Hoef. Michael en Mirjam zullen, indien nodig, taken van elkaar overnemen.

Nestbezoekers
Wanneer de pups 6 of 7 weken oud zijn, krijgt de fokker die met goedkeuring van de Vereniging fokt, bezoek van een nestbezoeker. Deze maakt een verslag waarin de algemene indruk, huisvesting, socialisatie en gezondheid (op dat moment) van het nest worden weergegeven. Deze bezoeken worden door de coördinator nestbezoeken georganiseerd.

De nestbezoekers en hun regio

C. (Corné) Ligtenberg

Glederland, Drenthe, Groningen

Vacature

Noord Holland

C.M. (Christel) Schulte

Gelderland

Renate Schouten -van Driel

Zuid-Holland

L. (Luc) van de Heijning

Brabant

E. (Evelien) Bösing -Dijkstra

Overijssel

Vacature

Zuid Holland

T. (Tiny) Key

Brabant

G.M. (Tineke) van der Feijst

Groningen, Drenthe & Friesland

D. (Doreth) van de Breekel

Brabant

H. (Harry) Hilkens

Limburg, België

Vacature

Zeeland

 

W. (Willem) van der Kolk
Voorzitter
S. (Selma) Tiemeijer -Wisman
Secretaris
T. (Tineke) van der Feijst
Communicatie & Advertenties
A.J. (Arjan) van Hessen
Webmaster
M. (Mirjam) van Hoef -Vervaart
Corrector
E. (Ellen) Bouwen
Corrector/Nieuwsbrief
D. (Daniëlle) Blezer
Correspondent
J. (Joyce) Broekman -Dekker
Correspondent
M.J. (Marc) Massaar van Schaik
Bestuursafgevaardigde

De Redactiecommissie verzamelt actief en passief relevante informatie voor het geven van voorlichting en zorgt voor het verspreiden van informatie over het ras en de Vereniging. De Redactiecommissie biedt ook een platform voor de uitwisseling van ervaringen en meningen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de volgende communicatiemiddelen:
- het verenigingsblad ‘Onze Drent’
- de website
- de Nieuwsbrief
- Facebook

M.C. (Madelien) Atema
Registerbeheer

Ten behoeve van het in artikel 2 van de Statuten vermelde doel van de Vereniging,
houdt de Commissie Registerbeheer een register biZooEasyOnlinej van raszuivere Drentsche Patrijshonden.

In het Verenigingsregister worden opgenomen:

 • Alle Drenten die zijn ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek
 • Gezondheidsuitslagen van o.a. HD, ED en het ECVO-oogonderzoek
 • Exterieuruitslagen van o.a. tentoonstellingen, Fokdagen en Reuendagen
 • Wedstrijduitslagen van o.a. de SJP- en MAP proeven en veldwedstrijden
 • Door de eigenaar gemelde zaken die van belang kunnen zijn voor het ras of de fokkerij

Deze gegevens worden verzameld, verstrekt aan derden en gepubliceerd ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Drentsche Patrijshonden.