Welkom,

Kwalificaties veldwerk
Kwalificaties veldwerk

Kwalificaties, Aantekeningen, Prijzen en Titels

Artikel VIII.1
 1. Op veldwedstrijden met uitzondering van jeugd-veldwedstrijden geldt als richtlijn voor het toekennen van kwalificaties
  1. de kwalificatie "Uitmuntend" wordt toegekend aan honden, wier werk van zeer hoog niveau was en het gestelde ideaal zeer nabij kwam en daarvan slechts door kleine onvolkomenheden dan wel niet ernstige fouten afweek;
  2. de kwalificatie "Zeer goed" wordt toegekend aan honden, wier werk van hoog niveau was en het gestelde ideaal wel nabij kwam doch daarvan afweek door het aantal of de graad der onvolkomenheden dan wel door een enkele ernstige fout;
  3. de kwalificatie "Goed" wordt toegekend aan honden, wier werk van behoorlijk niveau was doch door het aantal of de graad der onvolkomenheden en of fouten, dan wel door gemis aan hoge kwaliteit, te zeer van het gestelde ideaal afweek om een hogere kwalificatie toe te kennen.
 2. Op jeugd-veldwedstrijden wordt met de kwalificatie een op de kwaliteit van het getoonde werk gebaseerde verwachting voor de toekomst uitgesproken; een en ander in relatie tot de werkeisen en de werkstijl van het betreffende ras.
 3. In de supplementen van dit reglement kunnen met betrekking tot de toe te kennen kwalificaties voor de verschillende wedstrijdvormen nadere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot het toekennen van kwalificaties.
Artikel VIII.2
 • Op kampioenschapsveldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden, die vanwege een fout niet voor een kwalificatie in aanmerking komen, doch wier werk overigens van opvallend hoog niveau was (CACT-niveau), een "predikaat van natuurlijke aanleg" (CQN) toekennen.
Artikel VIII.3
 • Op veldwedstrijden mogen keurmeesters aan honden die, om welke reden dan ook, niet voor een kwalificatie in aanmerking komen doch die zij, ter stimulering of ter waardering, eervol wensen te vermelden een "Eervolle vermelding" (EV) toekennen.
Artikel VIII.4
 • Op veldwedstrijden als geregeld in het supplement voor staande honden en in het supplement voor spaniëls, met uitzondering van jeugd-veldwedstrijden, wordt door de keurmeester(s) aan honden die niet voor een kwalificatie, een CQN of en EV in aanmerking komen, één van onderstaande "aantekeningen" toegekend. Algemeen Veldwedstrijd Reglement pag. 25
PO
[pas d'occassion]
aan honden die tijdens tenminste twee complete en nagenoeg foutloze lopen van hoog niveau geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild
NC
[non classé]
aan honden die tenminste een complete loop hebben voltooid en die tijdens die loop (lopen) geen kans hebben gehad om een punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild en wier werk van dien aard was dat ook met een goed punt geen hoge kwalificatie zou zijn gegeven.
GPT
[gibier passé ou tapé]
aan honden die een kans om een correct punt te maken op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild niet hebben benut en op grond daarvan niet zijn gekwalificeerd dan wel op grond daarvan zijn gediskwalificeerd
INS
[insuffisant]
aan honden die niet hebben voldaan aan de norm van de wedstrijd en wier eerste loop op grond daarvan vroegtijdig door de keurmeester is beëindigd, ongeacht of zij een punt hebben gemaakt op voor die wedstrijdvorm voorgeschreven wild of een kans daartoe niet hebben benut
EL
[éliminé]
aan honden die zijn gediskwalificeerd op grond van een fout, die niet is vermeld onder een van de andere aantekeningen
RET
[retiré]
aan honden die door de voorjager, om welke reden dan ook, op eigen initiatief, voor het verstrijken van de achtste minuut van de eerste loop zijn teruggetrokken
RI
[rapport insuffisant]
aan honden die niet worden gekwalificeerd op grond van het feit dat zij het apport te land of uit water onvoldoende uitvoerden
RR
[refus de rapport]
aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij gevonden wild weigerden te apporteren
DD
[dents dur]
aan honden die werden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij wild beschadigden
RE
[refus d'eau]
aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van het feit dat zij weigerden te water te gaan
PF
[peur de feu]
aan honden die worden gediskwalificeerd op grond van schotschuwheid of schotgevoeligheid