Welkom,

Fokbeleid en VFR
Fokbeleid en VFR
  1. Home
  2. Fokkerij
  3. Fokbeleid en VFR

Waarom fokken?

Ons ras is een relatief klein ras en dat legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Vereniging. Het is onze taak ons nationale erfgoed te beschermen en de specifieke eigenschappen van het ras in stand te houden.
Het is ook van groot belang dat het ras gezond is en blijft en dat de genetische variatie zoveel mogelijk aanwezig blijft binnen de populatie. Dat betekent dus dat het bestrijden van inteelt nadrukkelijk een speerpunt zal worden in het toekomstig fokbeleid

 

Doel van het fokken

Het fokbeleid van de Vereniging is gericht op het bestrijden van erfelijke afwijkingen en het behoud en zo mogelijk de verbetering van de natuurlijke eigenschappen, waarbij het karakter en het exterieur van de Drentsche Patrijshond centraal staan. Het Bestuur van de Vereniging wordt geadviseerd door de Fokbeleidscommissie (FBC). Het Bestuur en de FBC nemen initiatieven voor een brede gedachtewisseling binnen de Vereniging. De maatregelen, die moeten worden genomen om tot een verantwoord fokbeleid te komen, zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement (VFR), waarin de eisen staan waar ouderdieren aan moeten voldoen. Het VFR bestaat voor een deel uit eisen vastgelegd in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en aanvullende en verscherpende regels, die door de Algemene Ledenvergadering van Vereniging zijn vastgesteld. De activiteiten, die door de FBC ten behoeve van het fokbeleid worden ontplooid, zijn hier te lezen.

 

Verenigingsfokreglement

De vereniging “De Drentsche Patrijshond” heeft een door de Raad van Beheer goedgekeurd Verenigingsfokreglement (VFR). De huidige versie is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 20 september 2021 en vervangt alle vorige versies.
Klik op onderstaande foto voor het VFR.

We hebben u nodig

Duidelijk zal zijn dat de FBC niet kan functioneren als deze niet het vertrouwen heeft van de leden en de fokkers. De FBC is in grote mate afhankelijk van uw bereidheid informatie te verschaffen over zaken die van belang zijn voor de fokkerij. Daarom, is er sprake van ziekte of zelfs overlijden van uw hond of zijn er andere zaken die voor de Vereniging van belang zijn, meld deze bij het Register, of stuur een mail naar fbc [AT] drentschepatrijshond [DOT] org.