Welkom,

Socialisatie in het nest
Socialisatie in het nest
  1. Home
  2. De Drent
  3. Socialisatie in het nest

Voor alle honden geldt, dat socialisatie van de hond erg belangrijk is. De moederhond heeft een belangrijke rol hierin en het nest is veilig. Als de pup te vroeg van de moeder gescheiden wordt, ondervindt de hond stress en kan verlatingsangst ontwikkelen. De hond kan zich dan fysiek slecht gaan ontwikkelen en kan ook gevoeliger zijn voor ziekten.
Na de zevende week wordt die gevoeligheid steeds minder en kan de nieuwe eigenaar de ‘socialiserende’ rol van de moeder overnemen. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de gevolgen van het vroegtijdig verlaten van het nest.

Bij de socialisatie in het nest is een belangrijke rol weggelegd voor de fokker.
In 'Onze Drent' nr 3 van 2021, is een artikel geplubiceerd over de wijze waarop een fokker hier invulling aan geeft.

Het moge duidelijk zijn dat het socialisatieproces in het nest veel tijd en aandacht van een fokker vraagt.

Samenvatting onderzoek

Gedragsstoornissen zijn een belangrijke reden voor euthanasie of het in een asiel plaatsen van gezelschapshonden. De preventie en de behandeling van gedragsstoornissen vereist een beter begrip van de onderliggende oorzaken.

Vroege levenservaringen, zoals de zorg van de moederhond, gehechtheid en socialisatie, hebben langdurig en serieuze gevolgen voor de fysiologische en gedragsontwikkelingen van een hond. Het is zeer aannemelijk dat de complexe wisselwerking tussen deze factoren gevolgen heeft voor zowel de binding tussen de (toekomstige) baas & hond als voor de kans om gedragsstoornissen te ontwikkelen.

In ons artikel vatten we de huidige literatuur samen over de interacties tussen de zorg van het moederdier, de vorming van de gehechtheid en de gevoelige socialisatie periode en de mogelijke gevolgen daarvan voor het gedrag van volwassen honden.
Gebaseerd op onze bevindingen, signaleren we duidelijke lacunes in de huidige kennis en doen we een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek die in onze ogen noodzakelijk zijn voor het formuleren van aanbevelingen voor het fokken en socialiseren van gezelschapshonden.