Welkom,

Aanvragen fokcombinatie
Aanvragen fokcombinatie
 1. Home
 2. Aanvragen fokcombinatie

Aanvraagprocedure fokcombinatie

 • Uiterlijk 2 maanden voor het verwachtte begin van de loopsheid dient bij de commissie fokaanvragen een aanvraag fokcombinatie te worden ingediend middels het door de vereniging voorgeschreven download formulier.
 • De aan de aanvraag verbonden kosten dienen gelijktijdig met de indiening van de aanvraag fokcombinatie te zijn voldaan door overboeking op het rekeningnummer van de vereniging een bedrag van € 45,00 te worden overgemaakt op rek.nr NL22 RABO 0328320021 t.n.v. Vereniging de Drentsche Patrijshond. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Wanneer de betaling twee weken na ontvangst van de aanvraag niet binnen is, wordt de aanvraag onbehandeld geretourneerd.
 • Een fokaanvraag is 6 maanden geldig.
 • Wordt de dekking uitgesteld, of blijft de teef leeg, dan kan de aanvraag verlengd worden met nogmaals een periode van 6 maanden. Deze verlenging dient voor de afloop van de eerste periode doorgegeven te worden. Deze verlenging is kosteloos.
 • Wordt voor een andere reu gekozen, dan betreft het een nieuwe aanvraag, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit is ter beoordeling van het bestuur.
 • Moet ten tijde van de dekking echter uitgeweken worden naar een reserve reu dan kan alleen een beschikbare reu uitgekozen worden die nog niet zijn maximale aantal dekkingen voor zijn jaar heeft bereikt en aan alle overige voorwaarden voldoet. Dit moet ook worden doorgegeven aan de commissie fokaanvragen.
 • Bij gebruik van een reserve reu moet er altijd een nieuw aanvraagformulier worden ingestuurd met de daarbij gevraagde kopieën. Er zijn echter geen extra kosten aan verbonden. Er mag alleen uitgeweken worden naar een reserve reu als er van dekking (penetratie) geen sprake is geweest. Het blijft de verantwoordelijkheid van de fokker om na te gaan of de reu inderdaad aan de regels van het fokreglement voldoet (zoals bijv. een geldig oogonderzoek).

Na de geboorte

 • Nadat de hond, waarvoor een aanvraag fokcombinaties is goedgekeurd, heeft geworpen, dient gelijktijdig met het versturen van een geboortebericht aan de Raad van Beheer een geboortebericht per mail te worden gestuurd middels het online geboortemeldingsformulier, dit formulier komt dan bij de commissie Pupinfo en commissie fokaanvragen van de vereniging terecht. U krijgt dan door “pupinfo” de lidmaatschapskaart doorgemaild.
 • De fokker verplicht zich ook om op z’n vroegst 6 weken na de geboorte van de pups, de door het bestuur aangewezen nestbezoeker toe te laten tot het nest en verleent alle medewerking aan het onderzoek door de nestbezoeker. Een en ander conform het reglement nestbezoek. De fokker kan van de nestbezoeker verlangen dat deze zich legitimeert middels een in Nederland geldig legitimatiebewijs.

Rechten

De eigenaar van een teef die aan alle verplichtingen van dit reglement heeft voldaan, kan aanspraak maken op pup bemiddeling door de vereniging, volgens de gebruikelijke procedures binnen de vereniging op dat moment.

 Sancties

 • Indien de eigenaar van een reu en/of teef, uit welke combinatie een nest is geboren, niet voldoet aan de reglementen van de vereniging, dan kan geen aanspraak gemaakt worden maken op de pup bemiddeling van de vereniging.
 • Daarnaast wordt een schending van onderhavig reglement gezien als een handelen in strijd met het belang van de vereniging, het doel waarvoor deze staat en de belangen van het hondenras de Drentsche Patrijshond.
 • Bij een overtreding zal het lid worden geschorst als lid van de vereniging voor de periode van 1 jaar, van welke schorsing melding zal worden gemaakt in het orgaan van de vereniging en op het uitsluitend voor leden toegankelijk deel van de website van de vereniging. Tijdens de schorsing blijft de contributie verschuldigd.
 • Volgt na de schorsing opnieuw overtreding van dit reglement, of enig ander reglement van de vereniging, volgt onmiddellijk royement.

Slotbepaling

De eigenaar van een Drentsche Patrijshond, en meer in het bijzonder de fokker en de dekreu eigenaar van een of meerdere nesten realiseren zich de kwetsbaarheid van het ras, gelet op de beperkte populatie. Zij zullen zich dan ook inspannen voor het in stand houden van een zo gezond mogelijk ras met een uitgebreide genenpool en hun beleid en keuzes daarop afstemmen. Zij realiseren zich dat economisch voordeel haaks kan staan op het rasbelang en zij zullen dat laatste dan ook altijd laten prevaleren boven geldelijk gewin.